cart0 Winkelwagen / Empty

VIPDiverso, gevestigd aan Schoenmakersstraat 9, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.vipdiverso.com
Schoenmakersstraat 9
Tel. +31 (0) 475 317 812

De Functionaris Gegevensbescherming van VIPDiverso is te bereiken via [email protected].


Persoonsgegevens die wij verwerken
VIPDiverso verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
VIPDiverso verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VIPDiverso verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
VIPDiverso neemt [op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VIPDiverso) tussen zit. VIPDiverso gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Prestashop t.b.v. het beheren en verwerken van orders;
 • Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens
 • Instagram widget t.b.v. het weergeven van de laatste Instagram foto’s;
 • Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens
 • Interactie met externe sociale netwerken en platforms;
 • Facebook: Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets
 • Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens
 • Analyses;
 • Google Analytics
 • Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VIPDiverso bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden.

Personalia
Periode: 7 jaar


Klantgegevens - nieuwe orders, correspondentie kunnen nakijken, account website, belastingdienst
Periode: 7 jaar


Adres - klantgegevens nieuwe orders, correspondentie kunnen nakijken, account website, belastingdienst
Periode: 7 jaar


Emailadres - klantgegevens nieuwe orders, correspondentie kunnen nakijken, account website, belastingdienst
Periode: 7 jaar


Activiteiten op website goedwerkende website, account
Periode: 2 jaar


Delen van persoonsgegevens met derden
VIPDiverso deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VIPDiverso blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt VIPDiverso uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Mollie
Gegevens: voor- achternaam, bankrekeningnummer, e-mailadres, creditcard-nummer, bank

Google Analytics
Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

Facebook
Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

Instagram
Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

Prestashop
Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VIPDiverso gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. VIPDiverso zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. VIPDiverso wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VIPDiverso neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Product added to wishlist

Wij gebruiken Cookies. Lees ons Privacy Statement.